Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Με το πλήκτρο F1 Με τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT + H
Με τον συνδυασμό των πλήκτρων F + 1 Με τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl + H
Κωδικός ερώτησης: 10003 9/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Word;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google