Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Για να προστατεύσουμε τους υπολογιστές μας (και τα δεδομένα μας) από κακόβουλες επιθέσεις. Για την αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης με το διαδίκτυο.
Για την προστασία των υπολογιστών μας από τις αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος. Για την κρυπτογράφηση των δεδομένων μας.
Κωδικός ερώτησης: 10707 15/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για ποιόν λόγο χρησιμοποιούμε firewall (τείχος προστασίας);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11