Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Right click on the headers of the columns > Customize Current View > Fields View > Layout > Select columns
Right click on the headers of the columns > Select Fields Insert > Fields > Select Fields
Κωδικός ερώτησης: 11521 15/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following sequences of commands is used to show or hide a field when we view the contents of mail folders?