Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Zeilen, Spalten, Arbeitsmappen Tabellen, Abfragen, Formularen, Berichten
Dateien, Zeichen, Ordnern verknüpften Dokumenten, Ordern, Berichten
Κωδικός ερώτησης: 12037 21/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Eine Datenbank besteht aus:

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0