Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Erforderlich Standardwert
Datentyp Format
Κωδικός ερώτησης: 12064 24/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Der Informationstyp, der in einem Feld gespeichert werden kann, wird von der Eigenschaft ... bestimmt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0