Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Damit die Berechnungen schneller durchgeführt werden können Damit es möglich ist, Daten aus verschiedenen Tabellen gleichzeitig anzuzeigen
Damit die Daten zwar angezeigt, aber nicht verarbeitet werden können
Κωδικός ερώτησης: 12071 13/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Warum gibt es verknüpfte Tabellen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0