Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Über die Schaltfläche 'Datei direkt drucken' der Symbolleiste Standard Über den Befehl 'Seitenansicht' vom Menü 'Datei'
Über den Befehl 'Drucken...' vom Menü 'Datei' Über den Befehl 'Drucklayout' vom Menü 'Ansicht'
Κωδικός ερώτησης: 12076 11/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie lassen sich zehn Kopien eines Berichts auf dem Standarddrucker drucken?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0