Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

SMS (Short Message Service) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Instant Messaging (IM) Message Security Protocol (MSP)
Κωδικός ερώτησης: 12522 30/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wenn wir unser Mobiltelefon zur Kommunikation nutzen, können wir kurze Textnachrichten senden und empfangen.

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11