Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Deleting all unread email messages. Filing email messages according to sender.
Deleting messages sent to contact groups. Moving all unread messages to the Drafts folder.
Κωδικός ερώτησης: 12651 18/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following is an effective method of email management?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012