Κωδικός ερώτησης: 1301 15/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wechseln Sie zum Arbeitsblatt Computer und verringern Sie die Höhe des Diagramms, ohne es zu verschieben, so dass der Inhalt des Zellbereichs B15:C15 angezeigt wird.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016