Κωδικός ερώτησης: 1302 18/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wechseln Sie zum Arbeitsblatt Computer und geben Sie die Zahl 1200,00 € in die Zelle E4 und die Zahl 625,00 € in die Zelle E8 ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016