Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Follow the instructions of the message. Delete the email message as it probably is a phishing one.
Reply to the message asking for further clarifications.
Κωδικός ερώτησης: 13532 27/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

You have received an email message from your collaborating bank advising you to follow a hyperlink and register your credit card number so as to verify some data. Which of the following is the right way to respond?