Κωδικός ερώτησης: 19486 5/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 103.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή, δημιουργήστε μια τρισδιάστατη κυκλική διάταξη του αντικειμένου, με τα εξής χαρακτηριστικά: Πλήθος στοιχείων διάταξης 5,

Επίκεντρη γωνία διάταξης 360°. Κέντρο της διάταξης και δεύτερο σημείο άξονα καθορίστε της δύο άκρες της μπλε σχεδιασμένης γραμμής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011