Κωδικός ερώτησης: 2130 6/6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie eine neue Abfrage unter dem Namen meinPreis, die den Durchschnitt der Produkte aus der Tabelle Produkte zurückgeben soll. Der Name des berechneten Feldes soll drschnPreis sein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016