Κωδικός ερώτησης: 2141 10/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert one more field named Sex at the end of the Customers table that will allow only one of the following two values: Ì for male and F for female. Apply the text Data Type and 1 character size to the field. Set the value Ì as the default value. Apply Limit to List. Modify the records which should display the F option manually. Save and close the table.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016