Κωδικός ερώτησης: 2148 4/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το ερώτημα ΜεγάλεςΠοσότητεςQ έτσι ώστε κατά την εκτέλεσή του να δημιουργείται ένας νέος πίνακας με όνομα ΜεγάλεςΠοσότητες ο οποίος θα περιέχει εκείνες τις εγγραφές όπου η ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή ίση από 80. Αποθηκεύστε και εκτελέστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016