Κωδικός ερώτησης: 2212 17/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα del2 το οποίο θα διαγράφει όλες τις εγγραφές οι οποίες θα έχουν τιμή μικρότερη ή ίση με 100 από τον πίνακα Προϊόντα. Εκτελέστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016