Κωδικός ερώτησης: 2218 23/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα insert1 το οποίο θα προσαρτά στον πίνακα Προϊόντα500 τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή του πίνακα Προϊόντα, των εγγραφών όπου η τιμή του πεδίου Τιμή είναι μικρότερη ή ίση από 500. Εκτελέστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016