Κωδικός ερώτησης: 2219 24/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα insert2 το οποίο θα προσθέτει μία νέα εγγραφή στον πίνακα Προϊόντα με τα παρακάτω δεδομένα:

Κωδικός=1, Περιγραφή=myproduct, Τιμή=100

Εκτελέστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016