Κωδικός ερώτησης: 2845 24/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα Παρ50 το οποίο θα εμφανίζει το πεδίο Περιγραφή από τον πίνακα Προϊόντα αλλά μόνο εκείνες τις εγγραφές στις οποίες το πεδίο Ποσότητα από τον πίνακα Παραγγελίες είναι ίσο με 30.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016