Κωδικός ερώτησης: 685 17/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην παράγραφο με δίστηλη διάταξη εμφανίστε μια γραμμή ανάμεσα στις στήλες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016