Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70198 7/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Με την χρήση του ενθέματος AllVideos μπορούμε να εισάγουμε videos μόνο από την ιστοσελίδα του YouTube.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5