Πλήθος ερωτήσεων: 8

 Βασικές λειτουργίες 1 (4 ερωτήσεις)
 Στρώσεις Διαστάσεις και Διαγραμμίσεις (1 ερώτηση)
 Εκτυπώσεις (3 ερωτήσεις)

 

ID Διατύπωση
11697

Η εντολή Associative hatch χρησιμοποιείται...