Question ID: 1165 7/29
PREVIOUS QUESTION NEXT QUESTION

Formatieren Sie das aktive Arbeitsblatt wie folgt:

Zelle A1: Schriftart Arial, 22 Pt.
Zelle A2: Schriftart Times New Roman, 20 Pt.
Zelle A3: Schriftart Arial, 10 Pt.
Zelle A4: Schriftart Times New Roman, 14 Pt.

 

 

Other versions
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016